ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΕΩΝ

1. Η ΟΠΑΠ Α.Ε. εφαρμόζει προγράμματα πιστότητας (loyalty programs) ή άλλως προγράμματα επιβράβευσης. Οι επιβραβεύσεις ή άλλως Bonus που απορρέουν από τα προγράμματα αυτά, στοχεύουν στην επιβράβευση των εγγεγραμμένων παικτών στην ιστοσελίδα www.pamestoixima.gr. Η επιβράβευση γίνεται βάσει κριτηρίων, τα οποία συνδέονται με την παικτική συμπεριφορά των εγγεγραμμένων παικτών και εφαρμόζονται ομοιόμορφα, δεν χορηγούνται επιβραβεύσεις σε ορισμένους παίκτες με όρους που διαφέρουν από εκείνους με βάση τους οποίους παρέχονται επιβραβεύσεις σε άλλους παίκτες.
2. Τα προγράμματα επιβράβευσης παικτών απευθύνονται μόνο σε παίκτες άνω των 21 ετών που έχουν επιτυχώς ολοκληρώσει τη διαδικασία εγγραφής ή/και τη διαδικασία επαλήθευσης της ταυτότητας τους, των οποίων ο Λογαριασμός είναι ενεργός (δηλαδή δεν έχει κλείσει ούτε έχει ανασταλεί η λειτουργία του από την ΟΠΑΠ Α.Ε.) και έχουν επιλέξει να λαμβάνουν Bonus, Free Bets & εμπορική επικοινωνία που συνάδουν με τις προτιμήσεις βάσει της παικτικής τους συμπεριφοράς.
3. Οι παίκτες θα ενημερώνονται για τις λεπτομέρειες των προγραμμάτων επιβράβευσης, όπως (ενδεικτικά) για τους όρους χορήγησης, τη διάρκεια ισχύος κλπ., μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) που έχουν δηλώσει κατά τον χρόνο εγγραφής τους στην ιστοσελίδα www.pamestoixima.gr ή/και μέσω προωθητικού υλικού στη "Σύνοψη Λογαριασμού" τους ή/και μέσω προσωπικού μηνύματος που θα λαμβάνουν στον προσωπικό τους λογαριασμό που τηρούν στην ιστοσελίδα www.pamestoixima.gr.
4. Σε κάθε επιβράβευση αντιστοιχεί μια συγκεκριμένη διάρκεια ισχύος. Επομένως κάθε επιβράβευση έχει τη δική της ημερομηνία έναρξης καθώς και τη δική της ημερομηνία λήξης. Ο παίκτης θα έχει στη διάθεσή του τουλάχιστον εξήντα (60) ημέρες προκειμένου να εκπληρώσει οποιαδήποτε προϋπόθεση σχετίζεται με τη λήψη κάθε επιβράβευσης του εκάστοτε προγράμματος πιστότητας που εφαρμόζει η ΟΠΑΠ Α.Ε.
5. Οι εγγεγραμμένοι παίκτες επιβραβεύονται και δύνανται να κάνουν χρήση των Bonus, μόνο εφόσον έχουν αποδεχτεί και συμμορφώνονται πλήρως με τους όρους της σύμβασης προσχώρησης, την ισχύουσα νομοθεσία και τις κατ' εξουσιοδότηση εκδοθείσες αποφάσεις της ΕΕΕΠ και ιδίως της με αρ. 105/2/2014 απόφασης της ΕΕΕΠ με θέμα: «Ρύθμιση θεμάτων διεξαγωγής και ελέγχου παιγνίων στοιχημάτων προκαθορισμένης απόδοσης που προσφέρονται από την ΟΠΑΠ Α.Ε. μέσω διαδικτύου» και κάθε άλλης σχετικής αποφάσεως της ΕΕΕΠ και εφόσον τηρούν τους όρους χρήσης που διέπουν την ιστοσελίδα www.pamestoixima.gr.
6. Οι παίκτες μετά την επιτυχή είσοδό τους στον προσωπικό τους ηλεκτρονικό λογαριασμό θα βρίσκουν τις σχετικές πληροφορίες που αφορούν το κάθε Bonus αναρτημένες καθόλη τη διάρκεια ισχύος τους στην ενότητα "Bonus", δηλαδή την ονομασία του Bonus, την έναρξη και λήξη της διάρκειας ισχύος του, καθώς και μια σύντομη περιγραφή του.
7. Ο τρόπος και η διάρκεια εξαργύρωσης του κάθε Bonus (σε ένα ή σε περισσότερα στοιχήματα) καθορίζεται από την ΟΠΑΠ Α.Ε. και δύναται να αλλάξει οποτεδήποτε, κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρεια της ΟΠΑΠ Α.Ε., χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.
8. Σε περίπτωση που ο παίκτης έχει λάβει περισσότερα από ένα Βonus, αυτά εξαργυρώνονται με την παρακάτω σειρά:
i. Bonus σε σπορ, (εφόσον υπάρχει)
ii. Bonus με διάρκεια ισχύος που λήγει την αμέσως επόμενη μέρα
iii. Bonus που μπορεί να εξαργυρωθεί σε περισσότερα από ένα στοιχήματα
iv. Bonus που μπορεί να εξαργυρωθεί σε ένα μόνο στοίχημα
v. Bonus με το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης
vi. Bonus που λήγει σύντομα
vii. Το παλαιότερο Bonus
9. Το κάθε Bonus δίνεται μόνο εφόσον πληρούνται αθροιστικά όλοι οι όροι χορήγησής του.
10. Το κάθε Bonus δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί συνδυαστικά με οποιαδήποτε άλλο Bonus.
11. Το Bonus δεν εξαργυρώνεται σε μετρητά ή άλλο τρόπο, δεν μεταβιβάζεται σε άλλο παίκτη και δεν επιστρέφεται. Στις περιπτώσεις εξαργύρωσης του Bonus για στοιχήματα που έχουν τοποθετηθεί με τη χρήση συστημάτων στο ίδιο δελτίο, η συνολική αξία του Bonus επιμερίζεται ανάλογα με το ποσοστό συμμετοχής της αξίας του εκάστοτε συστήματος στη συνολική αξία του δελτίου.
12. Για τον παίκτη που κάνει χρήση του Bonus σημαίνει ότι τα κέρδη που αναλογούν στο νικητήριο δελτίο στοιχηματισμού ("κερδισμένο στοίχημα") του πιστώνονται στον ηλεκτρονικό λογαριασμό του μετά την αφαίρεση της ονομαστικής αξίας του Bonus και αφού παρακρατηθούν τυχόν αναλογούντες φόροι σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ενότητα "Φορολογία" στον προσωπικό σας ηλεκτρονικό λογαριασμό που τηρείτε στην ιστοσελίδα www.pamestoixima.gr.
13. Tυχόν συμμετοχή παικτών στις επιβραβεύσεις με πολλαπλούς λογαριασμούς άγει σε κλείσιμο των λογαριασμών και στον αποκλεισμό τους από το δικαίωμα συμμετοχής στα προγράμματα επιβράβευσης.
14. Εργαζόμενοι του ομίλου ΟΠΑΠ Α.Ε. απαγορεύεται να συμμετέχουν σε παιχνίδια στοιχηματισμού κι ως εκ τούτου δεν δικαιούνται συμμετοχής σε προγράμματα επιβράβευσης παικτών και χορήγησης Bonus.
15. Δικαίωμα χρήσης Bonus έχουν μόνο οι κάτοικοι Ελλάδας.
16. Η ΟΠΑΠ Α.Ε. δύναται κατά πάντα χρόνο και κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια να αποκλείσει παίκτες από το να συμμετάσχουν σε προγράμματα επιβράβευσης, εφόσον τέτοιος αποκλεισμός δικαιολογείται από το σύνολο των περιστάσεων (ενδεικτικά: παραβίαση όρων της σύμβασης προσχώρησης, πιθανολογείται ότι συντρέχει περίπτωση συμπεριφοράς που εμπίπτει στις διατάξεις της νομοθεσίας για την νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, παραβίαση διατάξεων της ισχύουσας νομοθεσίας για την αγορά τυχερών παιγνίων κλπ.).
17. Η ΟΠΑΠ Α.Ε. δύναται κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια σε περιπτώσεις αμφισβήτησης ή διαφωνίας σχετικά την εγκυρότητα της συμμετοχής ενός παίκτη σε ένα πρόγραμμα επιβράβευσης να ακυρώσει την εν λόγω συμμετοχή.
18. Η ΟΠΑΠ Α.Ε. δεν ευθύνεται για τυχόν προβλήματα ή για οποιαδήποτε ζημία ήθελε τυχόν υποστεί ο παίκτης οφειλόμενη σε τεχνικά προβλήματα, όπως ενδεικτικά αδυναμία σύνδεσης με τον φορέα παροχής σύνδεσης με το διαδίκτυο ή κάθε άλλη αδυναμία τεχνικής φύσεως λόγω της οποίας δυσλειτουργεί ή καθίσταται δυσχερής ή αδύνατη η πρόσβαση στην ιστοσελίδα www.pamestoixima.gr ή/και στον ηλεκτρονικό λογαριασμό του, οπότε περιορίζεται ή/και καθίσταται αδύνατη η συμμετοχή του παίκτη στο πρόγραμμα επιβράβευσης.
19. Η ΟΠΑΠ Α.Ε. δεν ευθύνεται για ζημία που τυχόν ήθελε υποστεί ο παίκτης για λόγο που δεν ανάγεται στη σφαίρα ευθύνης της ΟΠΑΠ Α.Ε. και που συνδέεται με τη συμμετοχή του παίκτη στο πρόγραμμα επιβράβευσης, όπως ενδεικτικά σε περιπτώσεις, παράλειψης χρήσης οποιασδήποτε επιβράβευσης ή μη συμμόρφωσης του παίκτη με τους όρους συμμετοχής ή/και χρήσης της επιβράβευσης, αποτυχία νίκης κλπ.
20. Η ΟΠΑΠ Α.Ε. δύναται οποτεδήποτε και κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, να τροποποιήσει τους όρους συμμετοχής ή/και τους όρους χρήσης του προγράμματος επιβράβευσης ή/και να καταργήσει ένα πρόγραμμα επιβράβευσης ή/και μέρος ή και το σύνολο των επιμέρους επιβραβεύσεων που περιέχονται σε ένα πρόγραμμα επιβράβευσης και δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ζημίες που τυχόν επέλθουν συνεπεία των ανωτέρω. Ως εκ τούτου ο Παίκτης υποχρεούται όπως ελέγχει ανά τακτά χρονικά διαστήματα τις πληροφορίες που είναι διαθέσιμες στις ενότητες του ηλεκτρονικού του λογαριασμού που σχετίζονται με τα προγράμματα επιβράβευσης.
21. Οι παρόντες όροι διέπονται από το ελληνικό δίκαιο. Για οποιαδήποτε διαφορά τυχόν προκύψει από την εφαρμογή τους αρμόδια είναι τα Δικαστήρια των Αθηνών.